اگر انسان پیش از آن که شروع به سخن گفتن کند، در محتوا و انگیزه و نتیجه سخنان خود کمى فکر کند، از بسیاری پیشامدهای ناگوار جلوگیری شده و بسیارى از لغزش‌هاى زبان و گناهان از انسان دور می‏شود. زیرا نسنجیده و یا بى‏مطالعه سخن…