عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه

«قهرمان پیامبران» 

“به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.” شناخت سیره زندگانی حضرت محمد…

حضرت عيسی مسيح (عليه السلام), مناسبت نامه

«هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است» 

روش تبلیغى همه پیامبران الهی بر تواضع و فروتنى استوار گشته است؛ زیرا کسى که مى‏خواهد پیامى، آن هم پیام پروردگار را به مردم برساند، باید در مقابل مردم در نهایت درجه خضوع و فروتنی باشد. یعنى پرمدعایى نکند، اظهار منیت و خود ستایی ننماید،…