عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه

« موعود انجیل… »(1) 

یکی از راههای شناسایی پیامبران این است که پیامبری که نبوت وی با دلایل قطعی ثابت شده است، به نبوت پیامبر آینده تصریح کند و تصریح وی به حدی برسد که همه گونه تردید و شک را در هنگام تطبیق و شناسایی از بین ببرد….

پرسش و پاسخ

آخرت طلبی – دنیا خواهی 

متن سوال: اسلام رابطه دنیا وآخرت را چگونه تبیین می نماید ؟ آیا از نظر اسلام دنیا و آخرت دو امر کاملا متفاوت و جدا از هم می باشند ؟ بر پایه آئین اسلام ، مشخصات فرد دنیا طلب چگونه ترسیم شده و چه کسانی…