شما را سفارش مى‏کنم به ترسیدن از خدا ، و اینکه دنیا را مخواهید هر چند دنیا پى شما آید ، و دریغ مخورید بر چیزى از آن که به دستتان نیاید ، و حق را بگویید و براى پاداش آن جهان کار کنید ،…