“و آنها (صاحبان اندیشه)، پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرار میدارند و از پروردگارشان می‏ ترسند و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند.”        هنگامی که انسان، مخاطب گفته‌ای منطقی و زیبا از فردی قرار می‌گیرد، علاقه مند…