یکى از نعمت‌هاى بزرگ اعطا شده به ما انسان‌ها، نعمت زبان و نطق و بیان است. حکما بیشترین فرق انسان از سایر جانداران را همان نطق و بیان دانسته‏‌اند. زیرا سخن‌گفتن انسان که از روى فهم و درک است بهترین مظهر و نیکوترین نماینده تعقل…