عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه

«قهرمان پیامبران» 

“به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.” شناخت سیره زندگانی حضرت محمد…

عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه, نبوت

حکمت الهی و تفاوت معجزات پیامبران 

بدان دلیل که مردم در معلومات، اخلاق و آنچه بدان خو گرفته اند ، مختلف هستند، معجزات نیز مختلف و متنوع می‌باشند. از این رو ممکن است معجزه ای از نظر گروهی کاری خارق العاده جلوه کرده و از عنایات الهی محسوب گردد و همین…