امامان معصوم (علیهم السلام) همواره در زندگی خود تسلیم و مطیع اوامر و خواسته‌های الهی بوده‌اند. آنان اگرچه از جانب خداوند دارای قدرت‌های مافوق بشری بودند، با این وجود در کلیه امور زندگی از این موهبت خدادادی استفاده نمی‌کردند؛ مگر اینکه خداوند متعال به آنان…