عيد سعيد فطر, مناسبت نامه

«خاضعانه به پیشگاه پروردگار …» 

سالها بود که مردم این ذکرها را درست نشنیده‏ بودند و وقتی آن حال الهى امام (علیه السلام)را دیدند که منقلب شده و خودش را در حضور پروردگارش مى‏برد تا نماز عید فطر بخواند و اشک هاى مبارکش جارى است، کمی بیشتر به خود آمدند….