حسن خلق

«الگوی تعامل»

“همانا او، این نامه را برای اصحابش نوشت و آنان را به خواندن آن برای یکدیگر، اندیشیدن، تجدید عهد و عمل به آن امر کرد.”[note]1- “عن أبی عبدالله انه کتب بهذه الرسالة إلى أصحابه و أمرهم بمدارَستها، و النظر فیها،

بیشتر بخوانید...