در کـتـاب امـالىاز امام صادق (علیه السلام) روایت شده که عیسى (علیه السلام) به اصحاب خود مى فرمود: “اى فـرزنـدان آدم! از دنـیـا بـه سـوى خـدا بـگـریـزیـد و دل هایتان را از آن بردارید؛ زیرا که شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما…