مردم همه از جایگاه ویژه او نزد پیامبر مطلع بودند، بارها از رسول خدا) صلی الله علیه و آله و سلم( شنیده بودند که می‌فرمود: “فاطمه، پاره ی تن من است؛ هر کس او را بیازارد مرا آزرده است.” و سرنوشت ایذا کنندگان خدا و…