“… ما سروران و پیشگامان عرب هستیم و شما نیز شانی دارید. قبیله‌ی من فضایل شما را انکار نمی‌کند و هیچ کس افتخار و شوکت شما را نادیده نمی‌گیرد… ما خواستار آن بودیم که با محبت و جلال شما پیوند بر قرار کنیم. پس ای…