شجاعت در زندگی روزمره ی ما، جایگاهی ویژه دارد. جایگاهی مقدس و قابل ستایش، که در مواجهه با خطر معنی می‌یابد. شاید بالاترین مرتبه ی شجاعت، جایی است که جان انسان به مخاطره می‌افتد. اما مرتبه ای بالاتراز این حالت نیز وجود دارد. مرتبه ای…