شاید تاکنون در زندگی خود اشخاصی را دیده باشیم که با عیب جویی از دیگران، زمینه بدبینی، کدورت، جدایی و حتی خشونت را در میان افراد مختلف فراهم می‌آورند. چه بسیار روابط افراد، دوستان، خانواده‌ها و جوامع مختلف که به همین خاطر از هم گسیخته و…