شکست سخت در جنگ بدر، حس انتقام جویى را در مشرکین قریش تشدید مى‏ کرد. بسته شدن راه بازرگانى مردم مکه، از طریق مدینه و عراق، فوق العاده آن ‏ها را ناراحت کرده از این‏ رو بر خود لازم دیدند که با یک ارتش منظم…