. . . بنگر یقین حسین را ، که حقیقت آن دوری قلب او از دنیاست و این صفت در او آشکار است . هنگامی که از مدینه بیرون آمد و به زمین کربلا رسید ، برای برادرش محمد حنفیه و سایر خاندانش از بنی…