«امام» به معناى پیشوا و رهبر است. در حقیقت به آن­چه از او پیروى مى ­شود امام مى‌گویند؛ خواه کتاب باشد یا انسان، حق باشد یا باطل. و امامت و امام شناسی از منظر معارف شیعه، یکى از اصول دین است. احادیث بسیاری در کتب…