قربانی، از شعارها و نشانه های دین خدا و پرستش او و از مناسک حج است. مفهوم قربانی، آن است که برای خدا و به نام خدای متعال، حیوانی را به حرم محترم الهی هدیه و تقدیم می کنند. این حیوان، در صحرای منی یا…