“وقتی پنجمین از اولاد هفتمین از امامان غایب شد، در آن هنگام خود را به پناه خدا ببرید! از خدا پناه بخواهید در باره دینتان که کسی شما را از دینتان باز نگرداند …” (امام کاظم (علیه السلام)) همه ما معتقدیم که منجی عالم بشریت،…