صله رحم، پیوند با تمام خویشان و نزدیکان نسبی به هر طریق، چه به صورت حضوری و چه به صورت غیرحضوری و برقراری ارتباط های مجازی می‌باشد. بدیهی است که خویشاوند هر قدر به انسان نزدیک‌تر باشد، وظیفه او در حفظ پیوند بیشتر و لازم‌تر…