اعتراف مأمون به فضیلت امام جواد

“پرسشگری و حقیقت جوئی”

همیشه در هر مسأله ای ممکن است سؤالاتی برایمان پیش بیاید؛ اما مهم این است که اگر پیگیرانه و با توجه به اصول و ضوابطی خاص به دنبال پاسخ آنها برویم، قطعاً به هدف خواهیم رسید. در طول تاریخ همواره

بیشتر بخوانید...