طواف کنندگان بیت الهی ، بر مسجدی وارد می شوند که کعبه را در میان دارد. آنان می باید طواف و گردش خود را از همان نقطه ای آغاز کنند که در آن نقطه خداپرستان از دیرباز، بر سر آن به توافق و اتحاد رسیده…