دسته بندی: حج

ايام حج

انبیا در حریم کعبه

طواف کنندگان بیت الهی ، بر مسجدی وارد می شوند که کعبه را در میان دارد. آنان می باید طواف و گردش خود را از

ادامه مطلب »