قدرشناسی پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله و سلم)
  1. Home
  2. »
  3. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
  4. »
  5. قدرشناسی پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله و سلم)

قدرشناسی پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله و سلم)

تشکر و قدردانی از “نعمت گستر” و سپاس‌گزاری از “نیکوکار” آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن مجید ضمن این که “شاکر” و “شکور” را از نام‌های خدا دانسته، فرموده است: “و سیجزی الله الشاکرین“(1)؛ خداوند پاداش سپاس‌گزاران را خواهد داد.

پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) خود عامل این آیه از قرآن کریم بودند و فرموده باشند:

لایَشکُرُ اللهَ مَن لَم یَشکُرِ النّاسَ.(2)

کسی که از مردم (در برابر محبت‌های آنها) سپاس‌گزاری نکند خدا را سپاس‌گزاری نکرده است.

ﻣﻮﺭﺧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺗﺎ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻲ ﺳﻌﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺣﻠﻴﻤﻪ، ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺁﻣﻨﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭی ﺳﭙﺮﺩ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ گاهی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﺩ می‌ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻗﺪﺭﺩﺍنی می‌ﻧﻤﻮﺩ.(3) ﻧﻘﻞ شده‌است ﻛﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺸﻜﺴﺎلی ﻭ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ چارپایان ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮﺩ. ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﭼﻬﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎ مالی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ شدند. ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟِﻌﺮﺍﻧﺔ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺁﻣﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭی ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺭﺩﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺭﺩﺍی ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻃﺎﺋﻒ، ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺭﺿﺎعی(4) ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺳﻴﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻳﺪ، ﺑه آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ: “ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺭﺿﺎعی ﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.” ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍ به آﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺍﺯ ﻭی ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﺍی ﺑﺮﺍی ﺻﺪﻕ ﮔﻔﺘﺎﺭﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺭﺩﺍی ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﻚ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: “ﺍﮔﺮ می‌خواهی، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﺍﺕ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ هستی، ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻥ.” ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ، ﺁﻥ‌ﮔﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی الله علیه و اله و سلم) ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ شتر به او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﺍﺵ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. این‌گونه پیامبر اسلام (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) به واسطه تکریم شیماء مراتب شکرگزاری و قدرشناسی خود را نسبت به حلیمه اعلام می‌دارد.

(برگرفته از کتاب “زندگانی حضرت محمد (صلّی الله علیه و اله و سلم)”، تألیف: “سید هاشم رسولی محلاتی”)

 

————————————————————————————-

پاورقی‌ها:

1- سوره آل عمران، آیه 144

2- الفقیه، جلد ۲، صفحه ۳۴۳

3- سرزمین‌های اطراف مکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، اوقات زیادی را در بی آبی و خشکسالی می‌گذرانند و مردمان صحرا منتظر ایامی بود که طبق رسم قدیمی به مکّه بیایند و فرزندان اشراف و متمولین شهر را برای شیردادن به بادیه ببرند و از این راه کسب درآمدی کنند. این کار دارای این مزیت بود که کودکان در هوای آزاد صحرا به رشد و نمو کامل دست می یافتند و استخوان بندی آنها محکم تر می‌شد و از حوادث و بلایای شهر همچون وبا که خطرش برای نوزادان بیشتر بود مصون می‌ماندند و زبان عربی کامل را از یک منطقه دست نخورده و اصیل فرا می‌گرفتند. (فروغ ابدیت، تألیف آقای جعفر سبحانی، ج 1، ص 159 (با اندکی تلخیص))

4- خواهر رضاعی دختر زنی است که به واسطه شیردادن مادرش به پسر دیگر، با شرایطی با او محرم می‌شود.

مطالب مرتبط:
جستجو کنید...
مقالات اخیر
همیاری خیرخواهانه شما
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *