عقاید را در پایگاه اسلامی رشد بشناسید …

نبوت

در اینجا می توانید در رابطه با نبوت و پیامبری در دین اسلام و دیگر ادیان آشنا شوید

بوت مسلمانان معتقدند خدا برای هدایت نوع بشر، افرادی را برگزیده و به عنوان پیامبر به سوی انسان‌ها فرستاده است. این افراد در ادبیات اسلامی نبی و رسول نامیده می‌شوند. تعداد پیامبران الهی یکصد و بیست و چهار هزار نفر است که وظایفی داشته‌اند…

عدل

در اینجا می توانید در رابطه با عدل در دین اسلام و دیگر ادیان آشنا شوید

عدل همه گروه‌های مسلمان خدا را عادل می‌دانند؛ ولی تفسیر آنان از عدل و ظلم تفاوت دارد. عدل الهی از نظر شیعه بدین معناست که پاداش و کیفر الهی، نظام‌مند و بر اساس حسن و قبح ذاتی افعال است؛ به گونه‌ای که خداوند در داوری‌ها و احکامش ستم نمی‌کند

توحید

در اینجا می توانید در رابطه با توحید در دین اسلام و دیگر ادیان آشنا شوید

در اسلام توحید را می توان در اصول دین قرار داد . این واژه مهم که یکتا بودن خداوند بزرگ را به ما بادآور می شود . بارها بطور مستقیم و غیر مستقیم در قرآن آمده است . در این جا ما این واژه مهم را تحلیل کرده و درباره اهمیت آن صحبت می کنیم در ادامه مشاهده بفرمایید …

قرآن

در اینجا می توانید در رابطه با قرآندر دین اسلام و مذاهب اسلامی آشنا شوید

در اسلام قرآن کتابی آسمانی می باشد که در آن به تمام امورات زندگی به صورت علمی و منظقی اشاره شده است . شما در این کتاب می توانید راز های آسمان و زمین را ببینید . همچنین این کتاب بر پیامبری نازل شد که امی بودند و سواد خواندن و نوشتن نداشتند …

معاد

در اینجا می توانید در رابطه با معاد در دین اسلام و دیگر ادیان آشنا شوید

اعتقاد به زنده‌شدن مردگان و زندگی پس از مرگ جزو اصول باورهای ادیان و به ویژه اسلام است. باور به معاد شامل باور به وقوع حوادثی در هنگام مرگ و بعد از آن در دوران برزخ و نیز حوادث و موقعیت‌های بعد از زنده شدن مردگان در روز قیامت است.

امامت

در اینجا می توانید در رابطه با امامت در دین اسلام و مذاهب اسلامی آشنا شوید

امامت به معنای ریاست و سرپرستی امور دینی و دنیایی مردم به جانشینی از پیامبر اسلام(ص) است. شیعه معتقد است پیامبر اسلام به دستور خداوند جانشین خود را مشخص کرده و مردم باید از او اطاعت کنند. این جانشین امام علی بن ابی‌طالب(ع) است …