متن سوال:

آيا خداي مسلمين با خداي مسيحيان يکي است؟

متن جواب:

در پاسخ به ذکر عده اي از آيات قرآني که بيانگر عقيده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است مي پردازيم . البته لازم به تذکر است که اصل خداشناسي و براهين آن ، اصلي عقلي است و قرآن نيز بر آن صحه مي گذارد و ما در اين قسمت تنها به ذکر برخي نتايج عقلي در مسأله خداشناسي بسنده کرده ايم که البته قرآن نيز آنها را برای ما یادآوری نموده و مورد تأييد قرار داده است :

الف ) ‘‘ بگو: خداوند، يكتا و يگانه است ‘‘(1) – ‘‘ . . . همتايى در حكومت و مالكيت ندارد، . . .’‘(2) . در نتیجه خداوند يگانه است و شريک ندارد.

 ب ) ‘‘ گفتند: ‘‘ خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است‏’‘! ، ( او از هر عيب و نقص و احتياجى) منزه است! ! او بى‏نياز است! از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است! شما هيچ‏گونه دليلى بر اين ادعا نداريد! آيا به خدا نسبتى مى‏دهيد كه نمى‏دانيد؟! ‘‘(3) – ‘‘ (هرگز) نزاد، و زاده نشد،’‘(4) . پس خداوند نه فرزند دارد و نه خود فرزند کسي است و از هر عيب و نقصی پاک و منزه است .

ج ) ‘‘ . . . خدا بر همه چيز تواناست. ‘‘(5) . لذا خداوند داراي قدرتی بي پايان است .

د ) ‘‘ . . . خداوندى كه از غيب آگاه است و به اندازه سنگينى ذره‏اى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر . . .  ‘‘(6) . علم خداوند همه چيز را در بر ميگيرد .

ه ) ‘‘ خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى‏كنند ؛’‘ (7) . بنابر این نه تنها خداوند از همگان بي نياز است ، بلکه همه نیازمندان به درگاه او روی می آورند .

و ) ‘‘ خداوند آفريدگار همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است. ‘‘(8) . در نتیجه خداوند خالق همه موجودات است .

ز) ‘‘ . . . هيچ چيز همانند او نيست . . . ‘‘(9) . پس خداوند را نمی توان به هیچ یک از مخلوقاتش تشبیه نمود .

بنابر این پرودگاری که مسلمانان دل در گروی محبت او دارند ، خالق همه چیز و همه کس است ، اما نه زائیده کسی است و نه شخصی فرزند و زائیده شده اوست . خدای مسلمین قدرتی بی منتها دارد و هیچ چیز از دانش و علم او مخفی نیست . او نه تنها منزه از هرگونه نقص و نیازی است ، بلکه تمامی نیازمندان روی به درگاه او می آورند و خواسته خویش را از او می خواهند . او یکتاست و برای او مثل و همانندی وجود ندارد تا بخواهد شریکش باشد .  و لذا در یک کلام ، او را نمی توان به هیچ چیز تشبیه کرد ، چرا که همه مخلوق اویند و خالق را نمی توان به آفریدگانش تشبیه نمود .