متن سوال:

اگر مسلمانان 17 رکعت نماز می خوانند و روزه می گیرند و گوشت غیر اسلامی نمی خورند ، چه چیز آنان را از یک مسیحی و یا یک یهودی بهتر می گرداند و چرا خداوند مسلمین را به مسیحیان ترجیح میدهد؟

متن جواب:

عدم خوردن گوشتی که توسط یک غیر مسلمان و بطور غیر اسلامی ذبح شده است از قوانین اسلامی است که منافع و حکمتهایی را با خود به همراه دارد . اما معیار برتری نیست ؛ چرا که حتی اگر یک فرد مسلمان هم حیوانی را ذبح نماید و در هنگام ذبح حتی فقط به یک دستور اسلامی نیز عمل ننماید ، باز هم خوردن آن گوشت جایز نیست . پس کلیه شرایط ذبح اسلامی اعم از مسلمان بودن فرد ذبح کننده و سایر شرایط دیگر معیار برتری نیست و تنها معیار برتری در اسلام ، ایمان و عمل صالح است . چه بسا که یک غیر مسلمان ( البته موحد) در عین تلاش به حقیقت نرسد ، اما به آنچه که یافته عمل نماید و البته چنین فردی در نزد خدا مقرب است و چه بسا مسلمانی که در حقیقت منافق است و در قیامت معذب خواهد بود .